Nabór na stanowisko do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego

ZARZĄDZENIE NR 102/2015
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 03 grudnia 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w
Urzędzie Gminy Krypno

         Na podstawie art. 11  ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno – stanowisko do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego.

§ 2.  Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

         Przewodniczący Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz

         Członek Komisji – Ewa Kupiec - Skarbnik

         Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Kierownik Referatu Organizacyjnego

§ 3.  Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                   Marek Stankiewicz 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Krypno

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno
- stanowisko pracy do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego –

 

   I.  Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne

   II.   Wymiar czasu pracy: pełny etat

   III.  Termin zatrudnienia: styczeń 2016r.

    IV.  Wymagania niezbędne:

      1) obywatelstwo polskie;

      2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

      3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

      4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

      5) nieposzlakowana opinia;

      6) wykształcenie wyższe magisterskie;

      7) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, podstaw Kpa, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

          zakresu działania archiwów zakładowych;

      8) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i pakietu programów biurowych, m.in. MS Office, poczty elektronicznej,  ePUAP, biuletynu informacji publicznej, podstaw EZD w systemie SmartDoc;

      9) doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej (minimum 6 miesięcy z wyłączeniem stażu z PUP, praktyk studenckich i szkolnych).     

   V. Wymagania dodatkowe:

    1)  umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, umiejętność unikania konfliktów, podejmowania prawidłowych działań logistycznych, komunikatywność;

    2)  zaświadczenia, certyfikaty ze szkoleń z zakresu archiwum i czynności kancelaryjnych;

 

  VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1) koordynacja czynności kancelaryjnych w tym nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;

     2) obsługa elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów SmartDoc;

     3) prowadzenie archiwum zakładowego: tj. przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji;

     4) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

   

  VII. Informacja o warunkach pracy:

     1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

     2) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

     3) wysiłek fizyczny, kurz, mikroustroje występujące w aktach;

     4) praca w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku;

     5) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Krypno.

    

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%

 

IX. Wymagane dokumenty:

   1)  życiorys (CV);

   2)  list motywacyjny;

   3)  kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno oraz w kancelarii (pok. nr 3);

   4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje;

   5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu);

   6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

   7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

   8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;

   9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

 

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Krypno (pok. nr 3) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23b, 19-111 Krypno Kościelne (decyduje data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie
    oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi kancelarii i archiwum zakładowego” do dnia 16 grudnia 2015r do godz. 15.30.

 

XI. Uwagi:

  1) oferty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, niebędą powiadamiane;  

  2) lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie dostępna od dnia 17 grudnia 2015r. na stronie internetowej http://www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl w zakładce –nabór kandydatów na wolne stanowiska
      urzędnicze;

  3) w dniu 21 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w pok. nr 3 z kandydatami spełniającymi wymogi formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;

  4) dodatkowe informacje pod nr. telefonu (85) 7169020.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-12-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-12-03

Data modyfikacji: 2015-12-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-12-03