Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Krypnie

ZARZĄDZENIE NR 402/2018
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie

 

               Na podstawie art. 11  ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902) zarządza się, co następuje:

 § 1. Ogłasza się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.

 § 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

        Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt,

        Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik,

        Sekretarz Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz,

 § 3. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Krypno

 /-/ Marek Stankiewicz

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Krypno
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krypnie

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 19-111 Krypno Kościelne 23B

II. Wymiar czasu pracy: pełny etat

III. Termin zatrudnienia: sierpień  2018r.

IV. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek preferowany: praca socjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia)oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 ze zm.);

7) znajomość obowiązujących przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach wychowawczych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks pracy;

8) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.

 

V. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)  umiejętność kierowania zespołem pracowników;

2)  umiejętność skutecznego komunikowania się;

3)  umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

4)  umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

5)  znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych;

6)  dyspozycyjność;

7)  predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, skrupulatność, samodyscyplina, asertywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, odporność na stres.

 

 VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie Ośrodkiem oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2) organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka;

4) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami;

5)  realizacja przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi;

7) składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy;

9) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;

10) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych;

11) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS;

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych;

13) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy.

 

  VII. Informacja o warunkach pracy:

 1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy;

 2) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 3) praca z petentem;

 4) praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;

 5) praca w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku;

 6) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie

     

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

IX. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV);

2)  list motywacyjny;

3)  kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno oraz w kancelarii (pok. nr 3);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu);

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

 

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Krypno (pok. nr 3) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne (decyduje data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” do dnia 08 maja 2018r. do godz. 15.30.

 

XI. Uwagi:

1) oferty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;  

2) lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie dostępna od dnia 10 maja 2018r. na stronie internetowej http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl w zakładce – nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krypno;

3) w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10.00 w pok. nr 3 z kandydatami spełniającymi wymogi formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;

4) dodatkowe informacje pod nr. telefonu (85) 7169020;

5) dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów formalnych lub dostarczone po terminie będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;

6)  informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krypno.

 

Prowadzący zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Krypno

 /-/ Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-04-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-04-18