ZARZĄDZENIE NR 9/11
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno   


Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno - inspektor do spraw ewidencji ludności i oświaty  

§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Marek Stankiewicz – Wójt Gminy jako Przewodncizący Komisji ,
- Joanna Kitlas  –  Zastępca Wójta Gminy jako członek Komisji,
- Alina Trykozko – Sekretarz Gminy jako Sekretarz Komisji.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
-  dnia 10 stycznia 2011 .r. zamieszczenie ogłoszenia o naborze kandydatów w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,  
- do dnia 20  stycznia 2011r. do godz. 15.30  -  składanie dokumentów przez kandydatów,
- dnia 21 stycznia 2011 r..  godz. 9.00 – rozpoczęcie prac Komisji, ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają  niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do indywidualnych rozmów z Komisja,
- dnia 24 stycznia 2011 r. godz. 8.30 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
- dnia 25 stycznia 2011  r. godz. 9.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru..

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Alinie Trykozko.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Wójt
Marek Stankiewicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/11
Wójta Gminy Krypno z dnia 10 stycznia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko pracy
WÓJT GMINY KRYPNO
Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno
ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy – inspektor do spraw ewidencji ludności i oświaty   


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,  
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe – związane z zakresem obowiązków przewidzianym dla stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności i oświaty ,  
d) dobra znajomość obsługi komputera,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,  
f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,
g) dyspozycyjność,
h) komunikatywność.   

2. Wymagania dodatkowe:   
 a) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka lokomocji,
 b) znajomość w stopniu minimalnie podstawowym języka angielskiego poświadczona dokumentami     

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
a) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
b) prowdzenie spraw z zakresu oświaty, Wymagane dokumenty:    
  a) życiorys / CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej właściwymi dokumentami,
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
  d) kwestionariusz osobowy,
  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  f) zaświadczenie lekarskie pozwalające na podjęcie  pracy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) uzasadnienie przystąpienia do naboru,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krypno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i oświaty w terminie do dnia 20 stycznia 2011 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interentowej BIP http://bip.ug.krypnowrotapodlasia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne / list motywacyjny, CV / powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ).

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-01-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-01-10

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2011-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-01-10