Nabór na stanowisko referenta GOPS

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYPNIE
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie – referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

    Przewodniczący Komisji – Teresa Popławska-Karpińska - Kierownik GOPS

    Sekretarz Komisji - Krystyna Świsłocka - Specjalista pracy socjalnej

    Członek Komisji – Urszula Pawluczuk – Główny księgowy

§ 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                               Teresa Popławska-Karpińska

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie

 

I.    Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie, 19-111 Krypno Kościelne 23B

II.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

III. Termin zatrudnienia: kwiecień 2016 r.

IV. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) wykształcenie wyższe magisterskie po kierunku prawo, administracja;

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i pakietu programów biurowych m.in. MS Office, poczty elektronicznej.

 

V. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole;

2) systematyczność;

3) terminowość;

4) umiejętność samodzielnego korzystania z przepisów prawa;

5) preferowany staż pracy w administracji publicznej.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka

2) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego;

3) sporządzanie sprawozdawczości.

 

VII. Warunki pracy:;

1) usytuowanie stanowiska pracy: na parterze;

2) odporność na stres;

3) praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym;

3) praca w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku;

4) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV)  ;

3) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno oraz w kancelarii (pok. Nr. 3);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyśle przestępstwa z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie (pok. Nr 2) lub pocztą na adres GOPS - Krypno Kościelne 23B 19-111 Krypno (decyduje data wpływu do GOPS), w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego” w terminie do dnia 09 marca 2016 r. do godz. 15.30

 

X. Uwagi:

1) oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS;

2) lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie dostępna od dnia 10 marca 2016 r. na stronie internetowej http://bip.ug.krypno.wrotapodlasie.pl w zakładce – nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;

3) W dniu 15 marca 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 2 z kandydatami spełniającymi wymogi formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;

4) dodatkowe informacje pod nr telefonu 85 716 91 10

 

 

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       Teresa Popławska-Karpińska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Popławska-Karpińska - Kierownik GOPS

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-02-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-02-23

Data modyfikacji: 2016-02-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-02-23