Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

ZARZĄDZENIE NR 23/2011
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 14   lutego 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Krypno  
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno – Sekretarz Gminy Krypno.   

§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Marek Stankiewicz – Wójt Gminy jako Przewodniczący Komisji,
- Joanna Kitlas  –  Zastępca Wójta Gminy jako członek Komisji,
- Renata Chwatko – radca prawny

§ 3. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3  w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. 15.30.  
2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Wójt
Marek Stankiewicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2011
Wójta Gminy Krypno z dnia
14 lutego 2011 r.

 

OGŁOSZENIE
o naborze na kierownicze  stanowisko urzędnicze
WÓJT GMINY KRYPNO
Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Krypno ½ etatu    


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,  
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe ( licencjat ) – o kierunkach – prawo, administracja,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,  
e) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,
f) 10 letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym 5 letni staż na stanowiskach kierowniczych,
g) wiedza w zakresie: funkcjonowania administracji publicznej, ustroju samorządu terytorialnego i postepowania administracyjnego,
h) umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z interesentami,  

2. Wymagania dodatkowe:   
 a) dobra znajomość specyfiki Gminy Krypno,
 b) doświadczenie zawodowe w zakresie kierownia zespołem i koordynacji działań.   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Sekretarza Gminy Krypno:
 
a) zapewnienie zgdoności wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
b) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
c) opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
d) nadzor nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
e) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty,
f) organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
g) prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
h) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.   

Wymagane dokumenty:    
a) życiorys / CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej właściwymi dokumentami,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Sekretarza Gminy,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. 15.30 pod adresem Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Krypno ½ etatu”.   

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interentowej BIP http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne / list motywacyjny, CV / powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ).

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-02-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-02-14

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-02-14