Nabór na stanowisko podatki

ZARZĄDZENIE NR 243/2013
WOJTA GMINY KRYPNO

z dnia 5 kwietnia 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne  urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno


Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno – stanowisko do spraw księgowości podatków i opłat lokalnych.

§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
   Przewodniczący Komisji  - Joanna Kitlas – Zastępca Wójta;
   Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy;
   Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – p.o. sekratarz Gminy

§ 3. Ogłoszenie o naborze na wolne  urzędnicze stanowisko pracy, o kórym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz


 

 

 

 

 

Ogłoszenie  o  naborze
Wójt Gminy Krypno

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno
- stanowisko pracy  do spraw księgowości podatków i opłat lokalnych – 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

II. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe ( min. licencjat ) w dziedzinie ekonomii lub administracji;

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) stan zdrowia na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) minimum odbyty staż w urzędzie administracji państwowej lub samorządowej;

7) wiedza w zakresie stosowania podstawowych aktów prawnych w administracji publicznej;

8) umiejętność obsługa komuptera;

9) umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontakatach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z interesantami.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość specyfiki Gminy Krypno;

2) posiadanie prawa jazdy kat. B.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych

2)Prowadzenie wymiaru i księgowości podatku od środków transportowych

3)Prowadzenie ksiegowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4)Podejmowanie działań w celu egzekwowania i  zabezpieczania wykonywania zobowiazań podatkowych ,

5)Podejmowanie działań w celu egzekwowania i zabezpieczania wykonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

2) praca przy komputerze;

3) wysiłek umysłowy;

4) stanowisko wymagające mobilności i gotowości do wyjazdów służbowych.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru.

VIII. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
  4. kwestionariusz osobowy;
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem na danym stanowisku;
  7. oświadczenie o niekaralności;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno – osobiście ( pok. Nr 3 ) lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu ) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy do spraw księgowości podatku i opłat lokalnych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe:

  1. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej ;
  2. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.ug.krypnowrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Roszkowska - Referat Organizacyjno-Inwestycyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-04-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-04-05

Data modyfikacji: 2013-04-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-04-05